Levanjil Senp La

Bondye vle pou tout moun sove epi vin nan konnesans verite a. Pitit Li, Jezi Kris, te mouri pou bay ou lavi etènèl. Nou te bati sit sa pou ede ou konnen Li ak Sali Li menm jan nou konnen yo. Nou swete ke liny swivi yo va montre ou Levanjil la; ki jan Jezi Kris se sèl chemen pou Syèl la, e ke lamò ak rezirèksyon Li se tout sa ki nesèsè pou Sali ou. Nou swete ke w ap jwenn nan Li menm gran Sovè a ke Li ye. Jezi Kris merite tout konfyans ou. Tanpri, aksèpte Li kòm Sovè ou e resevwa lavi etènèl!


I. Jezi Kris se sèl Chemen an

Sali lòm restan antyèman sou lamnò, antèman ak rezirèksyon Jezi Kris. Se yon bagay tris lè anpil Brezilyen ak moun lemonn antye gen espwa ke bon zèv yo ap bay yo padon pou peche yo! Eritaj, nasyonalite ni aktivite relijyèz pa vo anyen. Sali pa janm baze sou bagay sa yo; se pa paske kèk misyonè di sa, men paske Bondye dekri l konsa. Sali nètman depann sou Senyè a. Se responsabilite nou pou nou kwè sa epi resevwa Li kòm Sovè pèsonèl nou.

 

Zanmi, Jezi pat di ke Li t ap montre ou chemen an. Jezi te di, <<Mwen se chemen an>>(Jan 14:6) Li p at bay lòm yon lis de bagay pou yo fè pou rive nan Syèl la. Li te bay kò pa L sou kwa a. Lojik lòm ak tout lòt relijyon konkli ke fòk nou bati yon pon pou Syèl la pa mwayèn zèv nou yo. Bondye fè nou konpran l diferan. Jezi te bati pon sa pou Syèl la depi lontan pa mwayèn kwa a.

II. Enpòtans de Kwa a

Kwa a se te yon zouti pou kondane kriminèl.Jezi p at yon kriminèl; Li te mouri volontèman pou moun. Kenpòt moun ki kwè nan Jezi epi ki kwè ke padon pechè a sòti sèlman nan lanmò Jezi sou kwa a va sove. Byen li mo sa yo ke Pòl te ekri pou kwayan ansyen yo, <<NOU menm, NOU te mouri akòz fot NOU yo epi akòz NOU pa t sikonsi nan chè NOU. Men, Bondye ban NOU lavi ansanm avèk li. Li fè nou gras pou tout fot nou yo. Li efase papye dèt ki te ekri kont nou an, papye ki te akize nou dapre dekrè Bondye yo. Li kloure l sou kwa a. E konsa, li elimine l.>> (Kolosyen 2:13-14)

 

Mo Pòl yo pentire yon tablo dramatik. Rapò peche nou yo te sou kont nou. Rapò sa te kondane nou pou nou mouri. Jezi te chwazi pou L mouri nan plas nou. Pandan yo t ap kloure Li sou kwa a, yo te kloure rapò peche nou yo tou. Kon Li te mouri, rapò nou an te detwi. Sali lòm te akonpli sou kwa a.

III. Malediksyon de Kwayans nan Bon Zèv

Kenpòt moun ki panse ke bon zèv li yo va pemèt li antre nan Syèl twonpe. Pòl fè nou konnen: <<Vrèmanvre, tout moun k ap konte sou fè zèv lalwa, yo anba yon malediksyon.>> (Galat 3:10) Pèsòn anba malediksyon Bondye a p ap ale nan Syèl la.

 

Se pou rezon sa a Jezi te mouri sou kwa a, epi rezon Pòl te di, <<Kris vin yon malediksyon nan plas nou. Vrèmanvre, men sa ki ekri: Malediksyon pou tout moun yo pann sou yon bwa.>> (Galat 3:13) Lè nou genyen Jezi Kris kòm ranplasan nou, Li tounen malediksyon pou nou epi nou rachte nan peche nou yo!

 

Fòk yon moun kwè sa pou l sove. Pòl te di, <<E, chak moun ki kwè nan Jezi, li jistifye yo anba tout bagay lwa Moyiz la pa t kapab jistifye nou yo>> (Travay 13:39). Se yon bagay trè senp. Se pou ou kwè nan Jezi ak nan lanmò Li sou kwa a pou ou ka rive nan Syèl la, oubyen w ap oblije mouri nan peche ou.

 

Silvouplè, mete konfyans ou nan Jezi Kris. Pinga nou espere ke efò pa ou pou swiv Bondye va ase. Bib la bay temwayaj ke pa gen pèsòn ki ka fè sa. Bondye te voye Pitit Li poutèt enposibilite sa. Avèk senserite, nou espere epi priye ke ou va konsidere peche ou. Se sèlman lanmò Pitit Bondye pafè a ki sifi pou retire peche nou.

 

Èske ou kwè nan Jezi Kris, men ou pa konnen ki jan pou ou priye?

 


Sa k swiv se yon ti pòsyon nan Bib la ki pale de priyè yon mesye ke Jezi te tande, e priyè yon lòt ke Jezi pa t tande.

 

<<Youn nan malfektè ki te pandye yo, li menm, li t ap denigre Jezi, li t ap di: Si ou se Kris la, sove tèt ou, epi, sove nou!

 

Men, lòt la reponn, li fè misye obsèvasyon. Li di: Menm krentif ou pa genyen pou Bondye, ou menm ki anba menm kondanasyon an! Pou nou menm, se jistis! Vrèmanvre, nou resevwa sa zak nou yo merite. Men, li menm, li pa fè anyen ki mal! Epi, li di Jezi: Senyè, lè ou vini nan wayòm ou an, sonje m.

 

Jezi di li: Franchamn, m ap di ou sa: Jodi a, w ap avèk mwen nan Paradi!>> Lik 23:39-43

 

Fòk ou rekonèt ke mo yo nan priyè ou pa gen menm valè ak kondisyon kè ou. Si ou konnen ke ou se yon pechè epi ou kwè ke Jezi Kris kapab sove ou, ebyen priye e mande Li sove ou. Li p ap janm pa sove yon pechè ki kwè nan Li.